ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Toetused

EAS Kasvuettevõtja mentorprogramm

Programmi eesmärk on toetada ambitsioonikate kasvuettevõtete omanikke või juhte ettevõtte kiires arenguprotsessis.

Eesmärgi saavutamiseks luuakse koostööpaarid osalevate kasvuettevõtjate ja juba kogemustega ettevõtjate (ehk mentorite) vahel. Kuus kuud kestva koostöö jooksul valmib kahe aasta tegevuskava. Toimuvad erinevad seminarid ja koolitused teemadel finantsjuhtimine, tootearendus, eksport jne, mis samuti toetavad tegevuskava koostamist ja täiendavate plaanide elluviimist tulevikus.

Kandideerimine on avatud kuni 18. november 2018! 

Loe lähemalt

Arendusosak

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Toetuse maht: kuni 20 000 €
Toetuse määr: kuni 70%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 28 571 €

Loe lähemalt

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetuse maht: kuni 4000 €
Toetuse määr: kuni 80%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 5 000 €

Loe lähemalt

Analüütilised uuringud ülikoolide ja uurimiskeskuste laborites (Baltic TRAM)

Baltic TRAM pakub tasuta uuringuid materjaliproovidel ja võimaldab konsulteerida ekspertidega kompetentsetest teadusasutustest või analüütilistst uurimislaboritest.  Toetatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid panustades piirkondlikku pingutusse muuta Läänemere piirkond innovatiivseks, jätkusuutlikuks ning konkurentsivõimeliseks.

Taotlusi saab  esitada Baltic TRAM kodulehel www.baltic-tram.eu avatud taotlusvormi kaudu.

 

Loe lähemalt

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetus aitab ettevõtjatel avalikest teadus- ja arendusasutustest tellida vajalikke rakendusuuringuid ja tootearendust. Toetust saab küsida kuni kolmeaastastele projektidele 19. detsembrini 2018. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni. Taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 miljonit eurot.

Toetuse maht: 20 000 € kuni 2 000 000 €
Toetuse määr: 25% kuni 70%

Loe lähemalt

Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega.

Loe lähemalt

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Rakendusuuringute programmi eesmärk on anda Maaeluministeeriumile teaduspõhine alus poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning koordineerida ja rahastada rahvusvahelises teaduskoostöös osalemist. Programm aitab rakendada ministeeriumi tegevusvaldkondade meetmeid; tänu sellele on programmi võimalik kasutada valdkonniti püstitatud eesmärkide täitmiseks.

Loe lähemalt

Horisont 2020 VKE instrument

Raamprogrammi Horisont 2020 projektikonkurss, mis võimaldab esimeses faasis innovaatilistel ja tugeva kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) luua kõrgetasemeline äriplaan ja tasuvusanalüüs. Teises faasis saab küsida toetust tootearenduseks. Konkurssidel võib osaleda nii järjest kui ka eraldi.

Toetuse maht: 50 000 € kuni 2 500 000 €
Toetuse määr: kuni 70%

Loe lähemalt

Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte 10 valdkonnas: kalandus, veemajandus, merekeskkond, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, atmosfääriõhu  kaitse,  maapõu, keskkonnakorraldus, keskkonnateadlikkus.

Loe lähemalt

LEADER-meetme raames antav projektitoetus

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.Kohalikul algatusel on oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel. Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile.

Loe lähemalt

Cookie settings