Toetused

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetuse maht: kuni 6000 €
Toetuse määr: kuni 80%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 7 500 €

Link veebilehele
Arendusosak

Arendusosak

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides. Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Toetuse maht: kuni 35 000 €
Toetuse määr: kuni 70%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 50 000 €

Link veebilehele
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Toetust antakse projektile, mille raames võetakse teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Toetuse määr: kuni 70%

 

Link veebilehele
Rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

Link veebilehele
Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega.

Link veebilehele
Horisont 2020 VKE instrument

Horisont 2020 VKE instrument

Raamprogrammi Horisont 2020 projektikonkurss, mis võimaldab esimeses faasis innovaatilistel ja tugeva kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) luua kõrgetasemeline äriplaan ja tasuvusanalüüs. Teises faasis saab küsida toetust tootearenduseks. Konkurssidel võib osaleda nii järjest kui ka eraldi.

Toetuse maht: 50 000 € kuni 2 500 000 €
Toetuse määr: kuni 70%

Link veebilehele
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Rakendusuuringute programmi eesmärk on anda Maaeluministeeriumile teaduspõhine alus poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning koordineerida ja rahastada rahvusvahelises teaduskoostöös osalemist. Programm aitab rakendada ministeeriumi tegevusvaldkondade meetmeid; tänu sellele on programmi võimalik kasutada valdkonniti püstitatud eesmärkide täitmiseks.

Link veebilehele
LEADER-meetme raames antav projektitoetus

LEADER-meetme raames antav projektitoetus

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.Kohalikul algatusel on oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel. Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile.

Link veebilehele
Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte 10 valdkonnas: kalandus, veemajandus, merekeskkond, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, atmosfääriõhu  kaitse,  maapõu, keskkonnakorraldus, keskkonnateadlikkus.

Link veebilehele
EIT Health

EIT Health

Programm EIT Health pakub tuge ja rahastamist igat tüüpi bioteadusega tegelevatele ettevõtjatele, seda alates heade ideedega teadlastest kuni küpsete väikeettevõteteni, kes soovivad rahvusvaheliselt laieneda.

EIT Health on Euroopa suurim EL-i organisatsiooni EIT poolt asutatud bioteaduste innovatsiooni koostööorganisatsioon, mis on tegev ettevõtluse, hariduse ja multidistsiplinaarse tervishoiu-uuenduse valdkonnas. 

Rohkem infot vaata siit. Taotlusvoorude ajakava leiad siit.

 

Link veebilehele

Ei leidnud sobilikku toetust?

Kui sa ei leidnud sobivat toetust, siis võta meiega ühendust.
Saada päring