Toetused

SME Fund pakub ettevõtjatele intellektuaalomandi kaitsmise võimalust

SME Fund pakub ettevõtjatele intellektuaalomandi kaitsmise võimalust

Eelmisel aastal startinud SME Fund, mille eesmärk on pakkuda rahalist tuge väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandi kaitsmisel, on läbinud uuenduskuuri ja uusi toetustaotlusi saab esitada 10. jaanuarist.

  • Kindlalt fikseeritud taotlusperioodide asemel saab nüüd toetustaotlusi esitada aasta läbi, täpsemalt 10. jaanuarist 16. detsembrini.
  • Toetatavate tegevuste hulka kuulub nüüd ka patendi taotlemine.
  • Põhilõivude kõrvale on lisandunud mitmeid teisi lõive, mida hüvitatakse.
  • Laienenud on geograafiline ulatus ning nüüd saab taotleda hüvitist ka kaubamärgi ja disaini kaitsmisel väljaspool Euroopa Liitu.
Link veebilehele
Tootearendustoetus Eurostars

Tootearendustoetus Eurostars

Eurostars on eri riikide ettevõtete koostööle suunatud tootearenduse meede, mida haldab maailma suurim innovatsioonikoostöö võrgustik Eureka

Link veebilehele
Start-up Estonia

Start-up Estonia

Start-up Estonia programm on iduettevõtete arendamisele suunatud teenuste kogum, mis aitab start-upil ehk iduettevõttel läbida teekond alates ideest kuni laiapõhjalise kasvu saavutamiseni võimalikult lühikese aja jooksul. Programmi tegevusi viib ellu Sihtasutus KredEx.

Link veebilehele
Konsultatsiooni teenused innovaatilisele ettevõttele

Konsultatsiooni teenused innovaatilisele ettevõttele

Ettevõtted  peavad andma oma tootele lisaväärtusi, mille eest klient on nõus rohkem maksma. EAS aitab ettevõttel leida kontaktid  vajalike organisatsioonidega, mida ettevõte vajab arendustööks.

Link veebilehele
Intellektuaalomandi teenused

Intellektuaalomandi teenused

Aitame ettevõtetel läbi mõtelda, milline on nende kaitstav intellektuaalomand, kuidas seda kaitsta ja, vajadusel, ka kommertsialiseerida. Samuti aitame ettevõtteid ka arenduskoostöö lepingute läbirääkimisel loodava intellektuaalomandi kuuluvuse osas, välja töötada ettevõtete intellektuaalomandi strateegiaid ja lahendada teisi intellektuaalomandiga seotud küsimusi.

Link veebilehele
Tootearenduse toetus

Tootearenduse toetus

Toetuse abil soovime julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Link veebilehele
Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak

Hetkel suletud. Plaanitakse avada uuesti aastal 2023.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetuse maht: kuni 6000 €. Toetuse määr: kuni 80%. Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 7 500 €

Link veebilehele
Arendusosak

Arendusosak

Hetkel suletud. Plaanitakse avada uuesti aastal 2023.

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides. Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Toetuse maht: kuni 35 000 €. Toetuse määr: kuni 70%. Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 50 000 €.

Link veebilehele
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Toetust antakse projektile, mille raames võetakse teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Toetuse määr: kuni 70%

Link veebilehele
Rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

Link veebilehele
Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega.

Link veebilehele
Horisont 2020 VKE instrument

Horisont 2020 VKE instrument

Raamprogrammi Horisont 2020 projektikonkurss, mis võimaldab esimeses faasis innovaatilistel ja tugeva kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) luua kõrgetasemeline äriplaan ja tasuvusanalüüs. Teises faasis saab küsida toetust tootearenduseks. Konkurssidel võib osaleda nii järjest kui ka eraldi.

Toetuse maht: 50 000 € kuni 2 500 000 €
Toetuse määr: kuni 70%

Link veebilehele
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Rakendusuuringute programmi eesmärk on anda Maaeluministeeriumile teaduspõhine alus poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning koordineerida ja rahastada rahvusvahelises teaduskoostöös osalemist. Programm aitab rakendada ministeeriumi tegevusvaldkondade meetmeid; tänu sellele on programmi võimalik kasutada valdkonniti püstitatud eesmärkide täitmiseks.

Link veebilehele
LEADER-meetme raames antav projektitoetus

LEADER-meetme raames antav projektitoetus

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.Kohalikul algatusel on oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel. Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile.

Link veebilehele
Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte 10 valdkonnas: kalandus, veemajandus, merekeskkond, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, atmosfääriõhu  kaitse,  maapõu, keskkonnakorraldus, keskkonnateadlikkus.

Link veebilehele
EIT Digital

EIT Digital

EIT Digital tugevdab Euroopa positsiooni digitaalses maailmas, viies turule läbimurdelisi digitaalseid uuendusi ning kasvatades ettevõtlusalaseid andeid majanduskasvu ja elukvaliteedi parandamiseks.TalTech on EIT Digital võrgustiku partner ja regionaalne innovatsioonikeskus.

Link veebilehele
EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC annab panuse kiirendamaks üleminekut süsinikdioksiidiheitmeteta majandusele. EIT Climate-KIC partner Eesti on MTÜ CleanTech ForEst.
Link veebilehele
EIT Food

EIT Food

EIT Foodil on neli innovatsiooni fookusvaldkonda, mis soodustavad kogu toidusüsteemi koostööd uuenduslike tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamiseks. EIT Foodi eesmärk on muuta toidusüsteem jätkusuutlikumaks, tervislikumaks ja usaldusväärsemaks. EIT Food võrgustiku partner ja regionaalne innovatsioonikeskus Eestist on BioCC OÜ.

Link veebilehele
EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy on Euroopa ettevõte, mis tegeleb innovatsiooni, ettevõtluse ja hariduse edendamisega säästva energia valdkonnas. Projekti tegevused on suunatud kolmele peamisele valdkonnale:

  • haridus, et toetada teadliku ja ambitsioonika tööjõu loomist, kes hindavad kestlikku arengut;
  • innovatsiooniprojektid, et tuua kokku ideed, arendajad ja majandustegevuse. Selle tulemuseks on turul edukad tehnoloogiad, mis tagavad päris tulemusi kasutajatele.
  • Äriarendustegevused, et toetada idu- ja ettevõtjaid, kes soovivad oma innovaatilised ideed Euroopa energiaturule viia.
Teaduspark Tehnopol on EIT InnoEnergy  võrgustiku partner ja regionaalne innovatsioonikeskus.
Link veebilehele
EIT Manufacturing

EIT Manufacturing

EIT Manufacturing on üks EIT temaatilisi võrgustikke, mille eesmärgiks on toetada Euroopas innovaatilist ja konkurentsivõimelist tootmist. Tartu Ülikool on EIT Manufacturing võrgustiku partner ja regionaalne innovatsioonikeskus. TÜ kaudu on Eesti tootmisettevõtetel võimalus saada infot erinevate taotlusvoorude kohta, osaleda kontaktüritustel ja saada ise EIT Manufacturing liikmeks. 

Link veebilehele
EIT Raw Materials

EIT Raw Materials

 
EIT Raw Material on innovatsioonivõrgustik lahendamaks materjalide tööstuse, teaduse ja õppe valdkondades esile kerkivaid väljakutseid, et tuleviku tööstus oleks innovaatiline ning kasutataks parimaid võimalikke tehnikaid ja tehnoloogiaid Euroopa ja sh Maailma rohelisemaks muutmiseks, järgides EU Green Deal eesmärke. Tallinna Tehnikaülikool on liitunud EIT Raw Materialsi võrgustikuga.
Link veebilehele
EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, kiirendab muutusi, mis aitavad muuta linnaline liikuvus ja linna elamisväärsemaks. Tartu Ülikool on EIT Mobility võrgustiku partner ja regionaalne innovatsioonikeskus.

Link veebilehele

Ei leidnud sobilikku toetust?

Kui sa ei leidnud sobivat toetust, siis võta meiega ühendust.
Saada päring