Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse alased teenused

Keskkonna-alaste eksperthinnangute koostamine
Maastikuhoolduskavade koostamine
Maastikuväärtuste hindamine
Maastike ja looduskeskkonna keskkonnamõju hinnangud
Kaitse- ja hoiualade kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine ja/või konsulteerimine
Strateegiline keskkonnamõjude hindamine
Kaasamisplaani koostamine ruumilise ja looduskaitselise planeerimise läbiviimisel (+vastavad konsultatsioonid)
Üldplaneeringute ja teiste planeeringute keskkonnaaspektide-alane konsultatsioon
Haneliste ja sookurgede poolt tekitatud kahjude hindamine
Ranna-alade korraldus ja planeerimine
Kaitse- ja puhkealade kasutuskoormuse analüüs ja külastusseire

Biogaasi tootmise lähtematerjalide metaanitootlikkuse analüüs
Anaeroobse kääritamisprotsessi efektiivsuse monitooring
Komposti, käärimisjäägi ja jäätmete bioloogilise stabiilsuse hindamine

Koolitused
Keskkonna- ja loodushoiualase täiendõppe korraldamine
Maastikuhoolduskavade koostamine
Maastike hindamise ja analüüsi
Rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike planeerimine
Keskkonnamõjude hindamise koolitus

Cookie settings