Ornitoloogilised ekspertiisid

– Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.
– Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.
– Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.
– Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.
– Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh radaruuringud ja telemeetria.
– Elustiku seire ja inventuuride läbiviimine ja koordineerimine.
– Loodusteaduslike andmestike digiteerimine ja analüüs.
– Looduskaitsegeneetilised ekspertiisid ning nende alusel tegevuskavade väljatöötamine ja nõustamine.

Cookie settings