Siseveekogude kaitse ja majandamine

14. märts 2024

– Veekogude ökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.- Järvede tervendamine.- Vooluveekogude tervendamine.- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.- Veekogude ökotoksikoloogia.- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks …

Loe edasi...

Taimede kohanemine kliimamuutustega

18. märts 2024

Uuringud:Taimekasvatus sõltub paljudest kliimaga seotud teguritest. Taime kohanemisvõimet kliimamuutuste ja stressiga hindame taimest lenduvate või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograafia-mass-spektromeetriga või kombineerituna fotosünteesi ja anatoomia uuringutega.Analüüsime …

Loe edasi...

Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Mükoloogilised konsultatsioonid ja täienduskoolitused

25. märts 2024

– Seeneliikide määramine ja ning seente ökoloogia, nende kasutamise ja võimaliku kahjulikkuse selgitamine. – Hooajalised seenenäitused (seente viljakehade määramine, erialased konsultatsioonid külastajatele). – Seenematkade juhendamine erinevates kasvukohtades.

Loe edasi...

Botaanilised ekspertiisid ja looduskaitsealased koolitused

25. märts 2024

Loe edasi...

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring

25. märts 2024

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub …

Loe edasi...

Entomoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Võimalike putukakahjustuste hindamine, vastavasisulised uuringud, prognoosid ja lahendused.- Harrastusentomoloogide nõustamine, sh õppepäevade ja kursuste korraldamine.- Putukaliikide määrangud koos nende bioloogia ja leviku selgitamisega.- Loodusteaduslike kollektsioonide koostamis- ja säilitamisalane …

Loe edasi...

Ornitoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.- Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.- Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.- Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.- Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh …

Loe edasi...

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine

01. aprill 2024

Paljudes avalikes ruumides alates linnaparkidest ja lõpetades metsadega on probleeme ligipääsetavusega inimestele, kellel on erivajadused. Meil on selles valdkonnas rahvusvahelised kogemused. Teenused hõlmavad järgmist: • Uurime ja hindame erinevate rühmade ligipääsetavust eri tüüpi piirkondades …

Loe edasi...

Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine

03. aprill 2024

Meil on mitmekesine uurimiskogemus linna haljasalade (sealhulgas avalike ja erasektori rohealade) haldamisel ning eriseadmete ja ressursside kasutamisel.Teenused: • Uurime ja hindame haljasalasid nagu parke, linnametsasid, puiesteid ja tänavahaljakud. • Kaardistame ja inventeerime rohealasid GISis.

Loe edasi...
Cookie settings