Tervendavate aedade ja terviseradade planeerimine ning kujundamine

03. aprill 2024

Maastiku ja inimese tervise suhe on veel tõusev trend nii teaduses kui praktikas. Üks peamisi suundi on antud teema käsitlemine läbi kaasteemade või väga kitsa teemavaldkonnana. Eelnevast tulenevalt pakume välja järgnevad teenused: – ?maastiku kujunduslahenduse väljatöötamine EBD …

Loe edasi...

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), rahvatervise ja heaolu mõjutused linnaruumist, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

04. aprill 2024

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), rahvatervise ja heaolu mõjutused linnaruumist, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

Loe edasi...

Radoonialaste uuringute läbiviimine

14. september 2021

Töö- ja elukeskkonnas radoonialaste uuringute läbiviimine ja nõustamine. Radooni ekshalatsiooni kiiruse mõõtmine ehitusmaterjalides, radooni aktiivsuskonsentratsiooni mõõtmine pinnaseõhus ja siseruumide õhus, hoonete pikaajalised ja lühiajalised radooni sisalduse mõõtmised siseõhus.

Loe edasi...

Töötajate heaolu uuringud ja nõustamine

14. september 2021

Töö efektiivsust aitab suurendada töötajate tugev vaimne tervis ja üldine heaolu. Viime läbi uuringuid, mis kaardistavad ja aitavad jälgida tööandjaid huvitavaid näitajaid nii ajas kui gruppide lõikes. Kogutud andmeid analüüsides ja akadeemilisele teadmisele tuginedes saame anda organisatsioonidele …

Loe edasi...

Töökeskkonna tingimuste mõõtmise laboriteenused

14. september 2021

Töökeskkonna tingimuste uurimine ja keskkonna parameetrite mõõtmine sh laboriteenused: suhteline õhuniiskus ja temperatuur, õhuliikumise kiirus tööruumides, valgustugevus, müramõõtmised.

Loe edasi...

Toitumisnõustamine

14. september 2021

Sagedasim põhjus, miks toitumisnõustaja poole pöördutakse on kaalumured, enamasti soovi kaalu alandada. Toitumisnõustamine hõlmab tegelikult palju enamat. Inimese organism on pidevas liikumises ja uuenemises, vajades seetõttu pidevalt uut ehitusmaterjali, aga ka energiat. Meie toit ongi meile …

Loe edasi...

Valgusteraapia ja heli mõju uuringud inimese üldisele subjektiivsele heaolule, vaimse tervise toetamine

14. september 2021

Vibroakustika, valgusteraapia, infrapunateraapia ja vaimse tervise toetamine, subjektiivne heaolu. Tehnoloogiakasutus Eesti hoolekandeasutustes fookusega eakate hoolekandele.

Loe edasi...

Õendusdokumentatsiooni kvaliteeti käsitlevad uuringud haiglates.

11. august 2021

kvaliteedi tagamise ja ühtlustamisega erinevates haiglates. Tervishoiu kõrgkoolides õpetatakse NANDA-I II taksonoomia põhiseid õendusdiagnoose, kuid nende praktikasse rakendamine on tervishoiuasutustes ebaühtlane. Õdedele viiakse läbi õendusprotsessi koolitusi, sealhulgas NANDA-I II taksonoomia …

Loe edasi...

Üliõpilaste praktikajuhendamise rahulolu uuringud

11. august 2021

Üliõpilaste rahulolu praktikajuhendamisega on seotud nii koolipoolse kui praktikabaasipoolse juhendamisega. Puudub teave, kuivõrd üliõpilased on rahul õppepraktika juhendamisega. Uuringutes kasutatakse valideeritud küsimustikku. Tulemuste põhjal saab anda tagasisidet praktikabaasidele ning koolipoolsetele …

Loe edasi...

Kroonilisi haigusi põdevate laste vanemate kogemuste, vajaduste ning toimetulekustrateegiate kaardistamine

11. august 2021

Sageli on tervishoiuteenused patsiendikesksed ning vajaka jääb perekesksusest, kus lastevanemate vajadused ning toimetulek lapse haigusega jäävad tahaplaanile. Uurimismeetodina kasutatakse lastevanemate kogemuste ja vajaduste kirjeldamiseks poolstruktureeritud intervjuud ning toimetulekustrateegiate …

Loe edasi...
Cookie settings