Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Ärimudelite arendamine ja mentorlus

04. aprill 2024

Ärimudeli analüüs ja kavandamine ärimudeli lõuendi abil. Ettevõtjale mentortoe pakkumine ärimudeli loomisel ja arendamisel. Alustavate ja noorte ettevõtjate mentorlus. Äriplaani koostamine ja investeeringu finantsanalüüs.

Loe edasi...

Ettevõtte ja organisatsiooni strateegiline arendamine

04. aprill 2024

Valikuvõimaluste väljaselgitamine strateegiliste otsuste langetamisel ettevõttes. Erinevate protsesside kirjeldamine, kaardistamine ning juhtimisotsuste analüüs (sh ressursside kasutus, investeerimine, finantseerimine ja toetusvõimalused) ning nende mõju ettevõtte majandustulemustele (tulemusmõõdikutele).

Loe edasi...

Arengukava ja -strateegia koostamine ning seire ja hindamine

04. aprill 2024

Arengukava koostamisega aidatakse planeerida ettevõtte, organisatsiooni, asutuse, piirkonna või tegevusala arengut. Teenuse raames koostatakse objekti või valdkonna olukorra analüüs (tehakse ülevaade reguleerivast seadusandlusest, arengudokumentidest, sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning koostatakse …

Loe edasi...

Ühistegevuse ja koostöö alased konsultatsioonid ja koolitused

05. aprill 2024

Ühistu asutamise ja/või koostööprojekti tegevuskava väljatöötamine. Ühistu ja/või koostööprojekti eesmärkide sõnastamine, ühistu ja/või koostööprojekti struktuuri, valitsemis- ja juhtimismudeli kavandamine. Ühistu kapitali moodustamine ja selle üle demokraatliku kontrolli teostamine.

Loe edasi...

Tootlikkuse, efektiivsuse ja tulemusnäitajate analüüs

05. aprill 2024

Tootlikkuse, tulemuslikkuse ja efektiivsuse näitajate seadmine ettevõttes ja organisatsioonis, näitajate kalkuleerimine, analüüsimine ja tõlgendamine ning võimalike alternatiivide leidmine tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi...

Konkurentsivõime ja turuolukorra analüüs

05. aprill 2024

Ettevõtjale või organisatsioonile vajaliku informatsiooni koondamine ja analüüs, mis põhineb konkurentsivõime hindamisel, turuinfo koondamisel ja toodete turustamise andmetel. Konkurentsivõimet väljendavate mõõdikute kasutamine organisatsiooni majandustegevuse suunamisel ja tulemuslikkuse tõstmisel.

Loe edasi...

Piirkondliku arengu ja regionaalse konkurentsivõime analüüs

08. aprill 2024

Maapiirkondade (küla, vald, linn) olukorrast lähtuv konkurentsivõime hindamine ja analüüs. Hinnang kujundatakse konkreetsete indikaatorite (sotsiaalne kapital, ettevõtluse aktiivsus, sissetulek jne) võrdlemisel ja täiendavate piirkonda iseloomustavate indikaatorite väljatöötamisel.

Loe edasi...

Riskide hindamine ja juhtimine maaettevõtluses

08. aprill 2024

Riskide hindamise metoodilise raamistiku loomine ning riskide juhtimiseks vajalike töövahendite väljatöötamine. Riskide stsenaariumide analüüs ning leevendamisvõimaluste väljatöötamine ettevõttele.

Loe edasi...

Bio- ja ringmajanduse sotsiaalmajanduslik analüüs ja ärimudelid

08. aprill 2024

Bioressursi kasutamise ja väärindamise sotsiaalmajanduslike aspektide ja ärimudelite analüüs. Keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamise mõju hindamine ettevõtte majandustulemustele ja alternatiivide kaalumine.

Loe edasi...
Cookie settings