Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

04. aprill 2024

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

Loe edasi...

Mõõtmised põllumajanduses

22. märts 2024

Mõõtmised loomafarmi tingimustes, andmete ja videosalvestuste edastamine reaalajas interneti kaudu, andmebaaside haldamine. Mõõtetulemuste analüüs, statistiliste näitajate väljatoomine. Põllukultuuride kasvutingimuste droonipõhine seire, andmete edastamine talunikule.

Loe edasi...

Ühistegevuse ja koostöö alased konsultatsioonid ja koolitused

05. aprill 2024

Ühistu asutamise ja/või koostööprojekti tegevuskava väljatöötamine. Ühistu ja/või koostööprojekti eesmärkide sõnastamine, ühistu ja/või koostööprojekti struktuuri, valitsemis- ja juhtimismudeli kavandamine. Ühistu kapitali moodustamine ja selle üle demokraatliku kontrolli teostamine.

Loe edasi...

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring

25. märts 2024

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub …

Loe edasi...

Tootlikkuse, efektiivsuse ja tulemusnäitajate analüüs

05. aprill 2024

Tootlikkuse, tulemuslikkuse ja efektiivsuse näitajate seadmine ettevõttes ja organisatsioonis, näitajate kalkuleerimine, analüüsimine ja tõlgendamine ning võimalike alternatiivide leidmine tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi...

Entomoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Võimalike putukakahjustuste hindamine, vastavasisulised uuringud, prognoosid ja lahendused.- Harrastusentomoloogide nõustamine, sh õppepäevade ja kursuste korraldamine.- Putukaliikide määrangud koos nende bioloogia ja leviku selgitamisega.- Loodusteaduslike kollektsioonide koostamis- ja säilitamisalane …

Loe edasi...

Konkurentsivõime ja turuolukorra analüüs

05. aprill 2024

Ettevõtjale või organisatsioonile vajaliku informatsiooni koondamine ja analüüs, mis põhineb konkurentsivõime hindamisel, turuinfo koondamisel ja toodete turustamise andmetel. Konkurentsivõimet väljendavate mõõdikute kasutamine organisatsiooni majandustegevuse suunamisel ja tulemuslikkuse tõstmisel.

Loe edasi...

Ornitoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.- Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.- Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.- Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.- Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh …

Loe edasi...

Piirkondliku arengu ja regionaalse konkurentsivõime analüüs

08. aprill 2024

Maapiirkondade (küla, vald, linn) olukorrast lähtuv konkurentsivõime hindamine ja analüüs. Hinnang kujundatakse konkreetsete indikaatorite (sotsiaalne kapital, ettevõtluse aktiivsus, sissetulek jne) võrdlemisel ja täiendavate piirkonda iseloomustavate indikaatorite väljatöötamisel.

Loe edasi...
Cookie settings