Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (HPLC-MS) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine.

02. november 2022

Massispektromeetrilise detekteerimisega vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine erinevates proovimaatriksites, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Vedelikkromatograafilised (HPLC-DAD-FL) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine

02. november 2022

Vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Huvipakkuva valgu transientne ekspresseerimine taimses süsteemis

23. september 2021

Huvipakkuva valgu vastavasse vektorisse kloneerimine ja tubakalehtedes ekspresserimine. Täpsemad teenused ja hinnad on leitavad Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi taimediagnostika tuumiklabori hinnakirjast.

Loe edasi...

Valgusteraapia ja heli mõju uuringud inimese üldisele subjektiivsele heaolule, vaimse tervise toetamine

14. september 2021

Vibroakustika, valgusteraapia, infrapunateraapia ja vaimse tervise toetamine, subjektiivne heaolu. Tehnoloogiakasutus Eesti hoolekandeasutustes fookusega eakate hoolekandele.

Loe edasi...

Õendusdokumentatsiooni kvaliteeti käsitlevad uuringud haiglates.

11. august 2021

kvaliteedi tagamise ja ühtlustamisega erinevates haiglates. Tervishoiu kõrgkoolides õpetatakse NANDA-I II taksonoomia põhiseid õendusdiagnoose, kuid nende praktikasse rakendamine on tervishoiuasutustes ebaühtlane. Õdedele viiakse läbi õendusprotsessi koolitusi, sealhulgas NANDA-I II taksonoomia …

Loe edasi...

Üliõpilaste praktikajuhendamise rahulolu uuringud

11. august 2021

Üliõpilaste rahulolu praktikajuhendamisega on seotud nii koolipoolse kui praktikabaasipoolse juhendamisega. Puudub teave, kuivõrd üliõpilased on rahul õppepraktika juhendamisega. Uuringutes kasutatakse valideeritud küsimustikku. Tulemuste põhjal saab anda tagasisidet praktikabaasidele ning koolipoolsetele …

Loe edasi...

Kroonilisi haigusi põdevate laste vanemate kogemuste, vajaduste ning toimetulekustrateegiate kaardistamine

11. august 2021

Sageli on tervishoiuteenused patsiendikesksed ning vajaka jääb perekesksusest, kus lastevanemate vajadused ning toimetulek lapse haigusega jäävad tahaplaanile. Uurimismeetodina kasutatakse lastevanemate kogemuste ja vajaduste kirjeldamiseks poolstruktureeritud intervjuud ning toimetulekustrateegiate …

Loe edasi...

Patsientide infovajaduse kaardistamine

11. august 2021

Probleemiks on asjaolu, et patsiendi infovajaduse hindamine on tervishoiuasutustes ebaühtlane. Uurimismeetodina kasutatakse intervjuusid patsientidega ning patsiendi tervishoiualase dokumentatsiooni vaatlust. Uuringutulemustele tuginedes saavad tervishoiuasutused tagasisidet patsiendi paremaks infovajaduse …

Loe edasi...

Õenduse ajaloo uurimine Eesti ühiskonna ja erinevate kultuuride kontekstis, fookusega nõukogude ajajärgul

11. august 2021

Nõukogudeaegsest õendust Eestis on küll uuritud, kuid olemasolevad uurimused on peamiselt kronoloogilised ja ülevaatlikud. Nõukogudeaegse haridusega õed on samaaegselt olnud ka uue ja kaasaegse õendushariduse välja töötajad ning alusepanijad kaasaegse õenduse põhimõtetele Eestis, mistõttu …

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...
Cookie settings