Taimede kohanemine kliimamuutustega

18. märts 2024

Uuringud:Taimekasvatus sõltub paljudest kliimaga seotud teguritest. Taime kohanemisvõimet kliimamuutuste ja stressiga hindame taimest lenduvate või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograafia-mass-spektromeetriga või kombineerituna fotosünteesi ja anatoomia uuringutega.Analüüsime …

Loe edasi...

Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine

03. aprill 2024

Meil on mitmekesine uurimiskogemus linna haljasalade (sealhulgas avalike ja erasektori rohealade) haldamisel ning eriseadmete ja ressursside kasutamisel.Teenused: • Uurime ja hindame haljasalasid nagu parke, linnametsasid, puiesteid ja tänavahaljakud. • Kaardistame ja inventeerime rohealasid GISis.

Loe edasi...

Riskide hindamine ja juhtimine maaettevõtluses

08. aprill 2024

Riskide hindamise metoodilise raamistiku loomine ning riskide juhtimiseks vajalike töövahendite väljatöötamine. Riskide stsenaariumide analüüs ning leevendamisvõimaluste väljatöötamine ettevõttele.

Loe edasi...

Standardsed veesõidukite katsed

12. aprill 2024

Standardsed veesõidukite katsed

Loe edasi...

Söögi- ja raviseente kasvatamine

18. märts 2024

Kaasaegse labori kasutamine võimaldab pakkuda:• söögi- ja raviseente isoleerimist puhaskultuuri; • seeneliikide molekulaarset määramist;• söögi- ja raviseente kasvu ja viljumise hindamist;• seenekasvatuse kui metsa kõrvalkasutuse nõustamist;• kodumaiste söögi- ja raviseente seenetüvede …

Loe edasi...

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

03. aprill 2024

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele.

Loe edasi...

Bio- ja ringmajanduse sotsiaalmajanduslik analüüs ja ärimudelid

08. aprill 2024

Bioressursi kasutamise ja väärindamise sotsiaalmajanduslike aspektide ja ärimudelite analüüs. Keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamise mõju hindamine ettevõtte majandustulemustele ja alternatiivide kaalumine.

Loe edasi...

Prototüüpimine

12. aprill 2024

Prototüüpimine

Loe edasi...

Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Säästike sadeveesüsteemide planeerimine ja kujundamine

03. aprill 2024

Keskendume nõudlusel põhinevatele uuringutele, et töötada välja kestlikud, robustsed ja paindlikud sadevee käitlemise lahendused, mis on suunatud uusarendustele ja moderniseeritavatele linnaruumidele, kasutades lõimitud ja transdistsiplinaarset lähenemist. Tuginedes kogemustele linna kestlike …

Loe edasi...
Cookie settings