Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Nõukogu Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele)

03. aprill 2024

Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume: • maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist …

Loe edasi...

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised

03. aprill 2024

Tootmismetsade lageraielankide kujundamine on kujunemas tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame: • metsade raielankide kujundamisel; • suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel; • teedeäärsete …

Loe edasi...

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine

03. aprill 2024

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame: • puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel …

Loe edasi...

Tervendavate aedade ja terviseradade planeerimine ning kujundamine

03. aprill 2024

Maastiku ja inimese tervise suhe on veel tõusev trend nii teaduses kui praktikas. Üks peamisi suundi on antud teema käsitlemine läbi kaasteemade või väga kitsa teemavaldkonnana. Eelnevast tulenevalt pakume välja järgnevad teenused: – ?maastiku kujunduslahenduse väljatöötamine EBD …

Loe edasi...

Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine

03. aprill 2024

Eestis on palju kaevandustest (põlevkivi) ja karjääriviisilisest maavara ammutamisest (liiv/kruus ja paas) ning endistes karjäärides toimuvatest tegevustest (prügilad ja ehitusjäätmete ladustuskohad) mõjutatud alasid, mis vajavad kas taastamist või planeerimist ja projekteerimist, pidades silmas …

Loe edasi...

Siseveekogude kaitse ja majandamine

14. märts 2024

– Veekogude ökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.- Järvede tervendamine.- Vooluveekogude tervendamine.- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.- Veekogude ökotoksikoloogia.- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks …

Loe edasi...

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel

03. aprill 2024

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaamade aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne. ?

Loe edasi...

Taimede kohanemine kliimamuutustega

18. märts 2024

Uuringud:Taimekasvatus sõltub paljudest kliimaga seotud teguritest. Taime kohanemisvõimet kliimamuutuste ja stressiga hindame taimest lenduvate või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograafia-mass-spektromeetriga või kombineerituna fotosünteesi ja anatoomia uuringutega.Analüüsime …

Loe edasi...

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine

04. aprill 2024

Suur osa Eesti kultuurimaastikust on mõjutatud nõukogudeaegse kollektiivpõllumajanduse järelmitest, kus on nii ehitisi ja nende varemeid kui ka ajastule tüüpilisi asustusmustreid. Võime pakkuda järgmist: • Nõustame nende maastiku- ja asustustüüpide sisu ja väärtuse hindamismeetodite osas.

Loe edasi...

Mükoloogilised konsultatsioonid ja täienduskoolitused

25. märts 2024

– Seeneliikide määramine ja ning seente ökoloogia, nende kasutamise ja võimaliku kahjulikkuse selgitamine. – Hooajalised seenenäitused (seente viljakehade määramine, erialased konsultatsioonid külastajatele). – Seenematkade juhendamine erinevates kasvukohtades.

Loe edasi...
Cookie settings