Taimegenoomi või taimeviiruse genoomi täppismuutmine kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat

14. oktoober 2021

Kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat võime taimegenoomi või taimeviiruse genoomi muuta, et uurida konkreetset geeni jah/või muuta mingit tunnust.

Loe edasi...

Radoonialaste uuringute läbiviimine

14. september 2021

Töö- ja elukeskkonnas radoonialaste uuringute läbiviimine ja nõustamine. Radooni ekshalatsiooni kiiruse mõõtmine ehitusmaterjalides, radooni aktiivsuskonsentratsiooni mõõtmine pinnaseõhus ja siseruumide õhus, hoonete pikaajalised ja lühiajalised radooni sisalduse mõõtmised siseõhus.

Loe edasi...

Ehitusfüüsikaliste uuringute läbiviimine

14. september 2021

Objektide ehitusfüüsikaliste uuringute teostamine sh välispiirete temperatuuri ja niiskusrežiimi mõõtmised, termografeerimine, välispiirete soojusfüüsikalised uuringud, välispiirete kahjustuste tekkepõhjuste uuringud ja ettepanekud likvideerimiseks, sisekliima uuringud. …

Loe edasi...

Energiaauditi, ehitusmaksumuse hinnangu koostamine

14. september 2021

TT spetsialistid abistavad energiaauditite koostamisel, annavad hinnangu ehitusmaksumusele, analüüsivad ehitustööde eelarveid. Kalkuleerime ehitus- või remonditööde maksumusi ja koostame tasuvusarvutusi.

Loe edasi...

Ehitiste mõõdistamine ja punktipilvede loomine

14. september 2021

Ehitiste mõõdistamine 3D laserskanneriga, objekti punktipilve loomine, andmete töötlemine ja korrastamine.

Loe edasi...

Valgustuse ja valgusuuringute teostamine

14. september 2021

TTK valguslaboris on võimalik analüüsida ja katsetada erinevate valgustite töötamist, valgustuse kaugjuhtimist, KNX ja DALI lahendusi. Hinnata erinevate valgustugevuste, spektri mõju ja sobivust arhitektuurses lahenduses.

Loe edasi...

Teedeehituse alaste uuringute teostamine

14. september 2021

Teedeehituse alaste uuringute läbiviimine. Uuringud ja arendusteenused hõlmavad: – teedeehituses kasutatavate materjalide alased konsultatsioone;- katendite konstrueerimist ja dimensioonimist;- teedel esinevate defektide tekkepõhjuste tuvastamist ja sobivate remondimeetmete ettepanekuid;- bituumensideainete …

Loe edasi...

Hoone eriosade mõõtmised ja energiasimulatsioonide koostamine

14. september 2021

Kütte- ja ventilatsioonimõõtmised, simulatsioonide koostamine, energiasimulatsioonide koostamine, energiamärgiste alane konsultatsioon.

Loe edasi...

Sekundaarsete materjalide ja pinnaste kasutusvõimalused infra- ja maaehituses

14. september 2021

Sekundaarsete materjalide (nt paekivisõelmed, põlevkiviaheraine, põlevkivituhk jms) kasutamise uurimine teedeehituses. Eksperimentaalsete teesegude (põlevkivituhk+lisandid) koostamine, omaduste määramine ja katsetamine.

Loe edasi...

Teekonstruktsioonialaste eksperimentaalsete katse läbiviimine

14. september 2021

Geotehnilised ja teekonstruktsioonialased eksperimentaalsed katsed vastavalt vajadusele, kas staatilise või dünaamilise koormusplaadiga või liikuva rattakoormusega, keskkonnakoormuste (niiskus ja külmutamine) samaaegse kaasamisega.

Loe edasi...
Cookie settings