Söögi- ja raviseente kasvatamine

18. märts 2024

Kaasaegse labori kasutamine võimaldab pakkuda:• söögi- ja raviseente isoleerimist puhaskultuuri; • seeneliikide molekulaarset määramist;• söögi- ja raviseente kasvu ja viljumise hindamist;• seenekasvatuse kui metsa kõrvalkasutuse nõustamist;• kodumaiste söögi- ja raviseente seenetüvede …

Loe edasi...

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring

25. märts 2024

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub …

Loe edasi...

Entomoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Võimalike putukakahjustuste hindamine, vastavasisulised uuringud, prognoosid ja lahendused.- Harrastusentomoloogide nõustamine, sh õppepäevade ja kursuste korraldamine.- Putukaliikide määrangud koos nende bioloogia ja leviku selgitamisega.- Loodusteaduslike kollektsioonide koostamis- ja säilitamisalane …

Loe edasi...

Ornitoloogilised ekspertiisid

26. märts 2024

– Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.- Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.- Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.- Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.- Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh …

Loe edasi...

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine

01. aprill 2024

Paljudes avalikes ruumides alates linnaparkidest ja lõpetades metsadega on probleeme ligipääsetavusega inimestele, kellel on erivajadused. Meil on selles valdkonnas rahvusvahelised kogemused. Teenused hõlmavad järgmist: • Uurime ja hindame erinevate rühmade ligipääsetavust eri tüüpi piirkondades …

Loe edasi...

Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine

03. aprill 2024

Meil on mitmekesine uurimiskogemus linna haljasalade (sealhulgas avalike ja erasektori rohealade) haldamisel ning eriseadmete ja ressursside kasutamisel.Teenused: • Uurime ja hindame haljasalasid nagu parke, linnametsasid, puiesteid ja tänavahaljakud. • Kaardistame ja inventeerime rohealasid GISis.

Loe edasi...

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

03. aprill 2024

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele.

Loe edasi...

Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Nõukogu Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele)

03. aprill 2024

Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume: • maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist …

Loe edasi...

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised

03. aprill 2024

Tootmismetsade lageraielankide kujundamine on kujunemas tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame: • metsade raielankide kujundamisel; • suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel; • teedeäärsete …

Loe edasi...

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine

03. aprill 2024

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame: • puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel …

Loe edasi...
Cookie settings