Adapteri võrgustik sai endale uued liikmed

Adapteri võrgustik sai endale uued liikmed
  • 16. veebruar 2021
  • Artikkel,
  • Uudis

Jaanuaris liitusid Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustikuga ADAPTER  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) on maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb põllumajanduskultuuride sordiaretuse, agrotehnoloogia, taimebiotehnoloogia ja taimekaitsealaste rakendusuuringutega. adapter

„Instituudi eesmärgiks on läbi rakendusliku teadus- ja arendustegevuse toetada Eesti põllumajandussektori efektiivsust, jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele,“ selgitab kommunikatsioonispetsialist Kai Aet Salvan. „Kuigi ETKI’l varasem otsene kokkupuude Adapteriga puudub, siis ootame võrgustikuga liitumisel uusi koostöövõimalusi ja ideid oma teadmiste rakendamiseks.“

Koostöö teadusasutustega pole asutusele siiski võõras, sest instituut tegi ka varem koostööd Eesti ja välisriikide ülikoolide ning teadus- ja arendusasutustega. ETKi teenuste lisandväärtuse tagab tihe koostöö põllumajandustootjate ja ettevõtjatega, mistõttu on tagatud teadustulemuste rakendatavus praktikas.  ETKIs tehakse taimekasvatuse tehnoloogiaalased uuringud, aretatakse uusi sorte, edendatakse seemnekasvatust. „Tegeleme veel Eestis kasvatatavate põllumajanduskultuuride mitmekesisuse säilitamise ja suurendamisega ning taimekasvatuse keskkonnasõbralikkuse parandamisega Eestis,“ ütleb Salvan.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on riigi rakenduskõrgkool. „Meie üheks ülesandeks on rakendusuuringud ja arendustegevus ning nende kaudu lahenduste pakkumine vastavalt meie kompetentsidele ja võimalustele. Olime teadlikud Adapter keskkonna olemasolust ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kaudu ka informeeritud rakenduskõrgkoolide tegevustest Adapteris,“ täpsustab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits. Lisades, et Adapteriga liitumisel sai aga määravaks võimalus koos teiste asutustega oma teenuseid avalikult kirjeldada ning seeläbi leida partnereid, õppijaid ja kliente.

„Kõrgkoolil on väärtuslik inimressurss oma pädevuste ja kompetentsidega, et pakkuda asutustele ja ettevõtjatele praktilisi lahendusi ning panustada ise või teiste kõrgkoolide (sh ülikoolide) partneritena uurimisprobleemide lahendamisesse.“

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on olemas tingimused, mis võimaldavad rakendada kõrgkooli teaduspotentsiaali ja panustada riiklikult oluliste teadus- ja arendustegevuste elluviimisesse. Valdkondlikud-temaatilised võimalused uurimistöö läbiviimiseks tulenevad kõrgkoolis õpetatavatest õppekavadest. Õppekavadest lähtuvalt on kõrgkooli õppejõud oma kompetentsilt valdkonna tipptasemel ning nii mõnedki valdkonnad, näiteks optomeetria, tegevusteraapia ja hambatehnika, on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli spetsiifika. 

„Ootame tulemuslikku koostööd ja oleme avatud uutele väljakutsetele. On teada, et tervishoiu asutustes on patsientide infovajaduse hindamine ebaühtlane. Õenduse õppetool pakub teadusteenusena patsientide infovajaduse kaardistamist, kus uurimismeetodina kasutatakse intervjuusid patsientidega ning patsiendi tervishoiualase dokumentatsiooni vaatlust,“ märgib Ernit.

Lisaks on kool arendanud simulatsioonõpet ning viinud läbi uuringuid simulatsioonõppe tõhususest. Farmaatsias on kasutusel ravimtaimeaed, mis võimaldab keemia -ja botaanika laborites viia läbi erinevate ravimtaimede mikroskoopiat ning koostise ja ehituse uuringuid. Samuti pakutakse laboriteenuseid erinevate ainete tuvastamiseks, tervisedenduse planeerimisalast konsultatsiooni jpm.


Adapteri võrgustikuga on nüüdseks liitunud 17 ülikooli ning teadus-ja arendusasutust. Ühe päringuga on võimalik pöörduda kõigi Adapteri partnerite ehk 17 teadusasutuse poole korraga.

Päringu esitamine on kõigile tasuta ja vastus saabub viie tööpäeva jooksul. Samuti saab Adapteri lehel tutvuda teadusasutuste pakutavate teadusteenuste, toetusvõimaluste ja täienduskoolitustega.

Täpsem info www.adapter.ee.

Kaja Liivak, Adapteri kaasautor

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks